Kulturmiljøet i Vester Vedsted Aktivitet

Gamle Gårde

Landsbyerne ved Vadehavet er opstået i en tid, hvor der ikke fandtes diger i området. Menneskene har derfor bosat sig på højtliggende steder. Landsbyerne lå oftest på gest-randen, eller som i Vester Vedsted på en sandtange ud mod vadehavet opstået under den sidste istid. Husene var tilpasset naturen, vindretning, sol, hav og stormfloder.

I Vester Vedsted ligger alle de gamle gårde med stuehusets facade mod syd, og enkelte steder ses stadig de diger, som beskyttede den enkelte gård mod de mindre stormfloder.

Indtil for ca. 150 år siden domineredes livet i vadehavsområdet af en blandingsøkonomi, hvor arbejdslivet blev sammensat af landbrug, fiskeri og søfart. De frisiske enlængede ejendomme, hvor der var plads til dyrene i den ene ende og menneskene i den anden ende af huset, er et levn fra denne periode.

Arkengaffet

Karakteristisk for disse huse er arkengaffet – en luge over indgangsdøren, som gav adgang til høloftet og samtidig brandsikrede indgangsdøren under det brandfarlige stråtag. I Vester Vedsted ses eksempler på frisergårdene. Ejendommene er i dag typisk indrettet udelukkende til beboelse, men nogle steder er der bevaret staldvinduer som et minde om rummenes tidligere brug. Hvor arkengaffet ikke havde rygning men en bue og luge med overvindue blev der fra omkring 1800 også bygget ejendomme, som havde frontkviste med selvstændig rygning og tage med høj rejsning – en bygningsform, som er typisk i Vestslesvig.

Også ejendomme med frontkviste kan ses i Vester Vedsted.

Trempelbygninger

I slutningen af 1800 tallet opførtes i vadehavsområdet en type bygninger, som var inspireret af tysk byggeskik – trempelbygninger. Trempelbygningen er karakteriseret ved den høje murflade over vinduerne, trempelen og et fladere saddeltag. Bygningsformen blev især brugt til stald og ladebygninger. Der findes enkelte eksempler på trempelbygninger i Vester Vedsted.

Hjemstavnsstilen

I nordtyskland udvikledes i begyndelsen af 1900 tallet en byggeskik kaldet hjemstavnsstil. Længere mod nord udviklede hjemstavnsstilen sig gennem Foreningen Bedre Byggeskik oprettet i 1915. Karakteristisk for stilen var gode traditionelle byggematerialer, blank mur, markerede hjørner og afvalmede tegltage. Også bedre byggeskik er repræsenteret blandt husene i Vester Vedsted.

Forslag til turister og fastboende

Gå en tur gennem den hyggelige og velbevarede landsby, og find eksempler på de ovenstående byggeformer.

Anni Møller-Christensen